Kim jesteśmy:

Adres naszej strony to https://www.cezar.pl.

Jakie dane zbieramy i dlaczego to robimy

Cezar Sp. z o.o. szanuje prywatność Korzystających i chroni ich dane osobowe.

Korzystający z Serwisu pozostają dla nas tak długo anonimowi, jak długo sami nie zadecydują inaczej.

Struktura Serwisu została zaprojektowana tak, aby można było z niego korzystać bez konieczności ujawnienia swojej tożsamości lub innych danych osobowych.

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie informacje zawarte w logach systemowych są wykorzystywane wyłącznie w celach technicznych związanych z zarządzaniem Serwisem oraz w związku pozyskiwaniem przez Cezar Sp. z o.o. ogólnych informacji statystycznych.
Log systemowy jest informacją, jaką wysyła komputer użytkownika sieci przy każdym połączeniu. Log taki może zawierać informacje (np. publiczny adres IP), na podstawie których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić, skąd nastąpiło połączenie. Adres IP jest to indywidualny numer, który co do zasady posiada każdy komputer lub grupa komputerów połączonych z internetem. Adres IP używany jest w sieciach opartych o protokół TCP/IP, które wykorzystują go do przesyłania danych do komputera adresata. Adres IP może być dla danego komputera stały (adres statyczny) lub przydzielany mu każdorazowo w związku z realizacją konkretnego połączenia (adres dynamiczny). Każdy Korzystający obowiązany jest zachować w poufności swój identyfikator, numer klienta, hasło oraz wszelkie inne dane umożliwiające weryfikację jego tożsamości w związku z usługami dostępnymi w Serwisie.

Cezar Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, wtórne, przypadkowe lub inne szkody lub straty, utracone zyski lub kontrakty lub inne negatywne skutki powstałe w związku z ujawnieniem przez Korzystającego danych umożliwiających weryfikację jego tożsamości osobie lub osobom trzecim. Wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Korzystający.

W przypadku stwierdzenia braku poszukiwanej informacji, prosimy o kontakt drogą korespondencyjną, telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną. Aby udzielić odpowiedzi na pytanie Korzystającego oraz w celu aktywacji określonych usług dostępnych w Serwisie może zachodzić potrzeba pozyskania przez Cezar Sp. z o.o. określonych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu lub numer faksu Korzystającego. W celu weryfikacji tożsamości Korzystającego, mogą być niezbędne dodatkowe dane osobowe. Otrzymane dane osobowe Cezar Sp. z o.o. wykorzystywać będzie wyłącznie zgodnie z celem, w jakim zostały one przekazane. Korzystający, który przekazał swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Cezar Sp. z o.o. w całym zakresie związanym z realizacją celu ich przekazania. Cezar Sp. z o.o. nie czyni przekazanych danych osobowych przedmiotem sprzedaży, dzierżawy, użyczenia lub jakiegokolwiek innego obrotu z osobami trzecimi. Bez uprzedniej zgody Korzystającego, Cezar Sp. z o.o. nie przekaże żadnej osobie trzeciej jakichkolwiek danych osobowych Korzystającego, chyba że obowiązek taki wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa lub też decyzji organu administracji państwowej lub wymiaru sprawiedliwości.

Cezar Sp. z o.o. może bez ograniczeń wykorzystywać, przetwarzać i ujawniać wszelkie dane anonimowe albo ogólne, które nie pozwalają na identyfikację konkretnych Korzystających. Z zastrzeżeniem danych osobowych oraz informacji stanowiących przedmiot ochrony praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, wszystkie informacje przekazane przez Korzystających nie będą objęte klauzulą poufności i nie będą podlegać żadnym ograniczeniom w wykorzystaniu przez Cezar Sp. z o.o. Cezar Sp. z o.o. nie wyraża zgody na jakiekolwiek pozyskiwanie lub podejmowanie prób pozyskania za pomocą Serwisu informacji o innych osobach. W przypadku przekazywania informacji zawsze jednak, niezależnie od metody przekazywania, istnieje ryzyko wstąpienia w ich posiadanie przez osobę nieuprawnioną. Żadna technologia nie jest w pełni bezpieczna. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, każdy Korzystający przekazuje Cezar Sp. z o.o. dobrowolnie i wyłącznie na własne ryzyko. Cezar Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wstąpienie w posiadanie lub niedozwolone wykorzystanie przez osoby trzecie danych osobowych Korzystającego lub informacji stanowiących przedmiot ochrony praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej. Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych nie mogą przesyłać informacji do Cezar Sp. z o.o. ani wykonywać innych czynności prawnych związanych z usługami dostępnymi za pomocą Serwisu bez zgody swych opiekunów prawnych. Serwis zawiera odniesienia i połączenia do stron internetowych osób trzecich. Używając ich, Korzystający opuszcza Serwis. Cezar Sp. z o.o. nie ma wpływu na stosowane przez właścicieli tych stron standardy ochrony danych osobowych, które mogą różnić się od standardów stosowanych przez Cezar Sp. z o.o. Cezar Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie. Korzystający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, uzupełniania i usuwania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 838, ze zm.). Cezar Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu niedoręczenia, utracenia lub usunięcia treści wiadomości Korzystającego lub odpowiedzi na nią, bez względu na to, czy zostało to spowodowane wirusem komputerowym, niedozwolonym dostępem, czy też nastąpiło z jakiegokolwiek innego powodu. Cezar Sp. z o.o. nie wyraża zgody na przesyłanie jakichkolwiek informacji poufnych, zastrzeżonych, stanowiących tajemnicę służbową lub państwową lub zawierających treści nieprawdziwe lub sfałszowane. Korzystający, który przekazuje jakiekolwiek informacje za pomocą Serwisu, obowiązany jest być ich właścicielem lub posiadać nieograniczone prawo do ich przekazania a także upewnić się, że przekazywane informacje nie należą do żadnej z wymienionych wyżej kategorii oraz że nie zawierają one jakichkolwiek innych elementów mogących spowodować odpowiedzialność prawną. Przesyłając informacje dotyczące osób trzecich lub stanowiące przedmiot ochrony praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich, Korzystający gwarantuje, że osoby te wyraziły zgodę na ich przesłanie oraz późniejsze przechowywanie, przetwarzanie, powielanie, rozpowszechnianie, a także jakiekolwiek inne wykorzystywanie przez Cezar Sp. z o.o. Wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Korzystający.